מעון ידידה - כללי

* הפנים בתמונות טושטשו מטעמים של צנעת הפרט

מעון ידידה
מעון ידידה
סלון בביתן מגורים
מעון ידידה
מרכז תעסוקה
חדר מחשבים
כיתת טרום תעסוקה
מעון ידידה
כיתת יצירה
כיתת אמנות
מרכז תעסוקה
כיתת פעילות
סלון בביתן מגורים
כיתת אמנות
מרכז תעסוקה
חדר כושר
מעון ידידה

© ידידה