top of page

 תהליך הקבלה למסגרות ידידה

     מועמדים המאובחנים כבעלי מוגבלות שכלית התפתחותית - יש להיות מאובחן על ידי ועדת אבחון של משרד הרווחה. במידה והוא מתאים למעון, ניתן לשלבו במעון ידידה ובמידה והוא מתאים לשילוב בקהילה ניתן לשלבו בשלוחות המעון או בדיור בקהילה של ידידה.

     מועמדים המאובחנים על הרצף האוטיסטי - יש להיות מוכר על ידי של משרד הרווחה. ניתן לשלבו בהוסטל בית הזית או במעלה החורש.

     מועמדים כחלק מאוכלוסיית השיקום - ניתן לשלבו במעון ידידה ובמידה והוא מתאים לשילוב בקהילה ניתן לשלבו בשלוחות המעון או בדיור בקהילה של ידידה.

במידה והמועמד מתגורר בבית או מעוניינים להעבירו ממסגרת אחרת, על המשפחה לפנות לעובד/ת הסוציאלי/ת של הרשות המקומית במחלקה לשירותים חברתיים.

העובד/ת הסוציאלי/ת תפנה לוועדת השמה מחוזית במשרד הרווחה, ולאחר התכנסות הוועדה, הוועדה תמליץ על המסגרות המתאימות למועמד. המשפחה רשאית לבקש השמה במסגרת שהיא מעוניינת בה והוועדה תתחשב בבקשה זו ככל שניתן.

ועדת קבלה במסגרת ביחד עם המועמד, משפחתו, עובדת סוציאלית מטעם העייריה, עובדת סוציאלית מטעם המסגרת הקודמת ככל שניתן וככל ששהה במסגרת קודמת, וצוות המסגרת.

 

במידה ומשפחת המועמד והמסגרת מעוניינים בקליטת הדייר, ניתן להתחיל בהליכים הפרוצדוראליים לקליטתו דרך העובדת הסוציאליית של העירייה.

* במקרים מיוחדים ניתן לארגן מפגש וסיור במסגרת המתאימה לפני קיום ועדת השמה, בתיאום עם העובד/ת הסוציאלי/ת של הרשות המקומית.

קליטה למסגרת

ועדת קבלה במסגרת המתאימה

פניה לעובד/ת סוציאלי/ת והתכנסות של ועדת השמה

במידה והמועמד אינו מאובחן - יש לעבור ועדת אבחון

bottom of page