top of page

תהליך קבלה - הוסטל בית הזית ומעלה החורש

על המועמד להיות מוכר על ידי של משרד הרווחה כאדם על הרצף האוטיסטי. ניתן לשלבו בהוסטל בית הזית או במעלה החורש.

במידה והמועמד מתגורר בבית או מעוניינים להעבירו ממסגרת אחרת, על המשפחה לפנות לעובד/ת הסוציאלי/ת של הרשות המקומית במחלקה לשירותים חברתיים.

העובד/ת הסוציאלי/ת תפנה לוועדת השמה מחוזית במשרד הרווחה, ולאחר התכנסות הוועדה, הוועדה תמליץ על המסגרות המתאימות למועמד. המשפחה רשאית לבקש השמה במסגרת שהיא מעוניינת בה והוועדה תתחשב בבקשה זו ככל שניתן.

תתקיים ועדת קבלה במסגרת ביחד עם המועמד, משפחתו, עובדת סוציאלית מטעם העייריה, עובדת סוציאלית מטעם המסגרת הקודמת ככל שניתן וככל ששהה במסגרת קודמת, וצוות המסגרת.

 

במידה ומשפחת המועמד והמסגרת מעוניינים בקליטת הדייר, ניתן להתחיל בהליכים הפרוצדוראליים לקליטתו דרך העובדת הסוציאליית של העירייה.

* במקרים מיוחדים ניתן לארגן מפגש וסיור במסגרת המתאימה לפני קיום ועדת השמה, בתיאום עם העובד/ת הסוציאלי/ת של הרשות המקומית.

קליטה למסגרת

ועדת קבלה במסגרת המתאימה

פניה לעובד/ת סוציאלי/ת והתכנסות של ועדת השמה

על המועמד להיות מאובחן על הרצף האוטיסטי

bottom of page